close

 

Sme spoločnosť, ktorá sa stará o osobné údaje našich klientov a dodržiava nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a ich zrušení. Smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „RODO“, ako aj vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa nášho fungovania.

 

Podľa umenia. 24 sek. 2 RODO zaviedlo a implementuje politiky ochrany údajov vhodné pre spracovateľské činnosti. Každému spracovaniu predchádza analýza rizika na spracovanie. Berieme do úvahy povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, aby sme vybrali vhodné technické a organizačné opatrenia, aby spracovanie bolo v súlade s GDPR. To nám umožňuje minimalizovať riziko porušenia práv a slobôd našich klientov. Pri budovaní nášho internetového obchodu sme boli presvedčení o vytvorení miesta príjemného a profesionálneho servisu v sortimente ponúkaných produktov.

 

Taktiež sa uistíme, že je to bezpečné miesto pre osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté. Plnenie povinnosti podľa čl. 13 ods. 1 a 2 WEAR, informujeme Vás, že:

 1. Správca vašich osobných údajov je Dr Materac Sp.z o. o. zapísaných v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, obchodnom oddelení XII Obchodného registra národného súdu pod číslom 0000666960, DIČ: 5170380352, REGON: 366728465. Môžete nás kontaktovať: tradičnou poštou na adresu: ul.Złota 30, 36-060 Zabajka e-mailom:   biuro@drmaterac.pl   telefonicky na čísle: 17 200 06 64
 2. Úradníka pre ochranu údajov sme neurčili.Ak chcete mať istotu, že dotaz týkajúci sa ochrany údajov pôjde priamo správcovi alebo osobe oprávnenej na kontaktovanie v tejto oblasti, uveďte v názve e-mailu „týkajúci sa osobných údajov“ alebo rovnakú poznámku na obálke v prípade tradičnej pošty.
 3. Spracujeme osobné údaje, aby sme:
 • vedenie účtu zákazníka - základom je čl.6 ods. 1 svieti. RODO, odpovede na správy (zasielané prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke alebo priamo na naše e-mailové adresy) - základom je umenie. 6 ods. 1 svieti. RODO, zasielanie komerčných informačných / spravodajskýchslužieb - základom je umenie. 6 ods. 1 svieti. RODO, zaslanie špeciálnej propagačnej ponuky - základom je umenie. 6 ods. 1 svieti. RODO, realizácia zadaných príkazov - základom je umenie. 6 ods. 1 svieti. b RODO,
 • realizácia objednávok v splátkovom predaji - základom je čl.6 ods. 1 svieti. b) RODO (zákonná povinnosť vyplýva z ustanovení Občianskeho zákonníka),
 • posúdenie sťažností a vykonanie odstúpenia od zmluvy - základom je čl.6 ods. 1 svieti. c RODO (zákonná povinnosť vyplýva z ustanovení zákona o právach spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka),
 • priamy marketing - základom je umenie.6 ods. 1 svieti. f RODO (naším oprávneným záujmom je propagácia predávaného obchodu a výrobkov),
 • dôkaz - základom je čl.6 ods. 1 svieti. f RODO (naším legitímnym záujmom je chrániť pred nárokmi alebo formulovať akékoľvek nároky).
 1. Príjemcami Vašich údajov budú subjekty, ktoré s nami spolupracujú a podieľajú sa na procese plnenia zákazky.Ide o poštových operátorov, sprostredkovateľov online platobných systémov a bánk, ktoré ponúkajú splátkový predaj.Dozviete sa o totožnosti subjektu, ktorý organizuje objednávku počas jej predkladania.V niektorých prípadoch bude voľba tohto subjektu ponechaná. Na účely dôkazov, ak je naším oprávneným záujmom ochrana pred nárokmi alebo formuláciou akýchkoľvek nárokov, príjemcom údajov môžu byť právne úrady, ktoré s nami spolupracujú.
 2. Obdobie uchovávania: Údaje o vedení účtu budú uchovávané, kým ho nevymažete alebo neschválite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Údaje týkajúce sa odpovedí na správy sa budú uchovávať v súlade s našimi postupmi, t. J. 3 roky od dátumu odpovede - pokiaľ sa vopred neodsúhlasí súhlas so spracovaním osobných údajov alebo kým sa nepredloží žiadosť o ich vymazanie.
 • Údaje o komerčných informáciách / službách budú uchovávané až do odvolania súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.
 • Údaje týkajúce sa špeciálnej propagačnej ponuky sa uchovávajú dovtedy, kým sa neodsúhlasí súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Údaje o vykonaní objednaných objednávok budú uložené v súlade s našimi postupmi, t. J. Po dobu 5 rokov od zadania objednávky, ak sú aj na účte klienta - budú uchovávané až do ich odstránenia alebo odobratia súhlasu na spracovanie osobných údajov, najmenej však 5 rokov. od objednávky.
 • Údaje o vykonaní príkazov zadaných do splátkového predaja budú uložené v súlade s našimi postupmi, t. J. Po dobu 5 rokov od zadania objednávky, ak sú aj na účte klienta - budú uložené až do ich odstránenia alebo odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov, nie však menej 5 rokov od zadania objednávky.
 • Údaje týkajúce sa realizácie reklamácie a plnenia odstúpenia od zmluvy budú uchovávané po dobu vyplývajúcu z osobitných predpisov, upravujúcich spôsob a čas oboch foriem odstúpenia od objednávky.
 • Údaje o priamom marketingu budú uchovávané, až kým nezrušíte svoj súhlas so spracovaním, odmietnutím spracovania alebo žiadosťou o vymazanie údajov.
 • Dôkazy sa budú uchovávať počas obdobia vyplývajúceho zo samostatných ustanovení, ktoré určujú maximálny čas na uplatnenie nárokov v konkrétnom rozsahu.
 1. Máte právo na:
 • prístup k ich údajom a ich opravu, t
 • obmedzenia spracovania,
 • vymazanie údajov, ak sa spracovanie vykonáva na základe čl.6 ods. 1 svieti. RODO,
 • vzniesť námietky voči spracovaniu, ak sa uskutočňuje na základe čl.6 ods. 1 svieti. f RODO,
 • odvolanie súhlasu kedykoľvek bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktorá bola vykonaná na základe súhlasu pred jeho odňatím, ak sa spracovanie uskutočňuje na základe čl.6 ods. 1 svieti. RODO,
 • prenos údajov, ak sa spracovanie vykonáva na základe čl.6 ods. 1 svieti. a alebo b RODO a nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad pre ochranu osobných údajov), ak je odôvodnené, že Vaše osobné údaje spracúva správca v rozpore s RODO.
 1. Poskytovanie osobných údajov pri využívaní ponuky nášho internetového obchodu je dobrovoľné, ale ak tak neurobíme, znemožní to realizáciu účelu spracovania z bodu 3 tejto politiky.Zákazník môže súhlasiť len s realizáciou jedného účelu spracovania, napr. Zadaním objednávky bez súhlasu so zriadením účtu a zasielaním obchodných informácií.
 2. Nepodávame osobné údaje automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, s výnimkousúborov cookieposkytnutých pri používaní obchodu. Viac informácií o tejto téme nájdete v našich pravidlách pre súbory cookie .

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password