close

§1 Slovník pojmov

 

Pojmy použité v Pravidlách znamenajú:

 1. Klient - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia udeľujú právnu spôsobilosť, ktorá vydáva príkazy v Obchode;
 2. Spotrebiteľ - v súlade s čl.221 Občianskeho zákonníka znamená fyzickú osobu, ktorá ju vykonáva  podnikateľ, ktorý nie je priamo viazaný na svoju podnikateľskú alebo odbornú činnosť;
 3. Účet - individuálny, označený Login a Password, súbor IT zdrojov, v ktorých sa zhromažďujú najmä údaje Zákazníka, jeho Objednávky, rabaty, ktoré slúžia na uzatvorenie kúpnych zmlúv;
 4. Prihlásenie - e-mailová adresa Objednávateľa, ktorá je potrebná na získanie prístupu k Účtu, ktorý Zákazník poskytol pri registrácii;
 5. Heslo - postupnosť znakov, ktoré si zákazník zvolil pri registrácii;
 6. Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov);
 7. Predpisy - tieto nariadenia definujú všeobecné obchodné podmienky a pravidlá poskytovania elektronických služieb ako súčasť internetového obchodu sklep@drmaterac.pl;
 8. Internetový obchod (Internetový obchod) - internetová služba patriaca Predávajúcemu, ktorá je k dispozícii na www.drmaterac.pl, prostredníctvom ktorej môže Zákazník zadávať Objednávky;
 9. Predávajúci - Dr Materac Sp.z o. o. so sídlom v Zabajke, ul.Złotej 30, 36-060 Zabajka zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, obchodná divízia XII Obchodného registra národného súdu pod číslom 0000666960, daňové identifikačné číslo: 5170380352, REGON: 366728465;
 10. Produkt - pohyblivý predmet, ktorý je k dispozícii na predaj v internetovom obchode;
 11. Kúpna zmluva - kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu;
 12. Zákon o právach spotrebiteľov - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Vestník zákonov z roku 2014, položka 827, v znení neskorších predpisov);
 13. Zákon o poskytovaní elektronických služieb - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov);
 14. Objednávka - Vyhlásenie zákazníka o zámere, zamerané priamo na uzatvorenie kúpnej zmluvy, špecifikujúce najmä typ a počet výrobkov.

 

§2 Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto pravidlá definujú pravidlá používania internetového obchodu dostupného na www.drmaterac.pl, najmä:
 • pravidlá registrácie a používania Účtu;
 • pravidlá používania službyNewsletter ;
 • podmienky a pravidlá predkladania objednávok prostredníctvom e-mailu;
 • zásady uzatvárania obchodných zmlúv s využitím služieb poskytovaných ako súčasť obchodu.
 1. Internetový obchod, ktorý je dostupný na www.drmaterac.pl, prevádzkuje Predávajúci.Kontakt s Predávajúcim je možný prostredníctvom:
 • tradičná pošta na túto adresu: ul.Złota 30, 36-060 Zabajka
 • e-mail na e-mailovú adresu: sklep@drmaterac.pl
 • telefonický kontakt: 17 200 06 64.

Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že IT systém používaný zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:

 • poskytovanie zariadenia s prístupom na internet,
 • aktívny e-mail,
 • internetový prehliadač zdrojov, ktorý vám umožní zobraziť webové stránky (pre konzultácie so spoločnosťou, ktorá vytvára webovú stránku, ako je napríklad Internet Explorer verzia 7 a  vyššia
 • Google Chrome verzie 4 a vyššie, MozillaFirefox verzie 2.0 a vyššej ... s aktuálnymi verziami Java a Flash nainštalovanými) a akceptovaním cookies .
 1. Aby mohol zákazník používať internetový obchod, mal by získať prístup k počítačovej stanici alebo inému zariadeniu umožňujúcemu prístup na internet.Náklady vyplývajúce z používania internetu sa účtujú zákazníkovi.
 2. Predávajúci si v súlade s platnými právnymi predpismi vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie služieb prostredníctvom internetového obchodu osobám, ktoré dovŕšili vek 18 rokov. V tomto prípade predávajúci informuje potenciálnych zákazníkov o vyššie uvedenom.
 3. Zákazníci majú kedykoľvek prístup k týmto Pravidlám prostredníctvom odkazu na webovej stránke www.drmaterac.pl/ predpisy stiahnuť a vytlačiť.

 

 §3 Pravidlá používania internetového obchodu

 

 1. Registrácia ako súčasť internetového obchodu je voliteľná.Zákazník môže zadať objednávku bez registrácie v Obchode, po prečítaní Pravidiel a ich prijatí.
 2. Registrácia sa uskutoční vyplnením a prevzatím registračného formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke obchodu.
 3. Podmienkou registrácie je súhlas s obsahom Pravidiel, poskytnutie osobných údajov označených ako povinné, poskytnutie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa) a výber hesla.Po vyplnení políčok registračného formulára s požadovanými údajmi bude vytvorený účet zákazníka.
 4. Zákaznícky účet uľahčuje zadávanie Pokynov, ktoré po prihlásení sa na Účet Zákazníkom budú zakaždým zaregistrované na tomto Účte spolu s údajmi poskytnutými Zákazníkom pri objednávke.Po prihlásení na Váš Účet môže Zákazník aktualizovať údaje.
 5. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb spočívajúca vo vytvorení a vedení Zákazníckeho účtu v Internetovom obchode sa uzatvára na dobu neurčitú.
 6. Zákazník môže kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu vypovedať zmluvu uvedenú v odseku.5 a zaslaním príslušného vyhlásenia prostredníctvom e-mailu na túto adresu:  sklep@drmaterac.pl
 7. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť prenosu správ a údajov v súvislosti so službami poskytovanými v rámci internetu. T internetový obchod prijíma technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce úrovni bezpečnostného rizika poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získavania a modifikácie osobných údajov, ktoré prostredníctvom internetu neoprávnene zasielajú.
 8. Zákazník je povinný najmä: používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami platného práva v Poľskej republike, ustanoveniami týchto nariadení, ako aj všeobecnými zásadami používania internetu, ktoré neposkytujú a nepreposielajú obsah zakázaný zákonom, a to prostredníctvom obchodu. internet spôsobom, ktorý nezasahuje do jeho fungovania, v roku 2006. t najmä používaním špecifického softvéru alebo zariadení, pričom sa neprijímajú také opatrenia, ako sú: t
 • uverejňovanie alebo umiestňovanie nevyžiadaných komerčných informácií (spam) ako súčasť Online obchodu,
 • používanie internetového obchodu spôsobom, ktorý nie je nepohodlný pre iných používateľov,
 • používanie všetkého obsahu, ktorý je súčasťou internetového obchodu, iba v  rozsahu osobného použitia.

 

 §4 Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

 1. Ak chcete uzatvoriť kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, navštívte webovú stránku www.drmaterac.pl   a vybrať si Produkt alebo Produkty vykonaním ďalších technických krokov založených na zobrazených správach a informáciách dostupných na webovej stránke.
 2. Objednávateľ je oprávnený zadať Objednávku po prihlásení na svoj Účet alebo v prípade neexistencie Účtu poskytnutím údajov potrebných na vykonanie zmluvy Predávajúcim vo forme údajov.
 3. Výber objednaných produktov sa vykoná ich pridaním do košíka.
 4. Pri zadávaní Objednávky - až do kliknutia na Potvrdenie Objednávky - je možné zmeniť zadané údaje a vybrané Produkty.
 5. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa zobrazí súhrn umiestneného Pokynu.Zhrnutie umiestneného Pokynu bude okrem iného obsahovaťpopis vybraných produktov alebo služieb, informácie o poplatkoch za prepravu alebo dodanie výrobkov v závislosti od možností platby a dodania, ktoré si zákazník zvolil, a všetkých ostatných nákladov.
 6. Na zaslanie Objednávky je potrebné prijať Pravidlá, poskytnúť osobné údaje označené ako povinné a stlačiť tlačidlo potvrdzujúce predloženie Objednávky.
 7. Informácie o produktoch poskytnutých na webových stránkach obchodu nepredstavujú ponuku zmysle umenia. 66 Občianskeho zákonníka. Odoslaním Objednávky Zákazníkom je vyhlásenie o vôli uzatvoriť Zmluvu o predaji s Predávajúcim v súlade s Pravidlami. Zmluva sa považuje za uzavretú s   okamihom prevzatia Objednávky do informačného systému Internetového obchodu, s výhradou súladu Objednávky s Pravidlami. Zákazník po uzatvorení zmluvy dostane e-mail potvrdzujúci všetky podstatné prvky Objednávky.
 8. Kúpna zmluva sa uzatvára v poľskom jazyku.
 9. Objednávka Objednávateľa bude zaplatená pri dodaní okamžite po uzavretí zmluvy a objednávka bude uhradená bankovým prevodom alebo prostredníctvom online platobných systémov po uzavretí zmluvy a zaplatení účtu Klienta pripísaného na účet Predávajúceho.

 

 §5 Služba Newsletter

 

 1. Predávajúci tiež poskytuje službu Newsletter spočívajúcu v zasielaní informácií o Produktoch, službách, propagačných akciách, ponukách, akciách a podujatiach Predávajúceho prostredníctvom e-mailu.Využitie služby Newsletter vyžaduje, aby e-mailová adresa bola poskytnutá záujemcom o túto službu, na ktorý bude zaslaná.
 2. Ak chcete dostávaťNewsletter, je potrebné okrem splnenia vyššie uvedených podmienok tiež:

1) udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely,

2) udelenie súhlasu na zasielanie obchodných informácií vo forme Newsletteru na uvedenú e-mailovú adresu,

3) kliknutím na odkaz v správe zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú Predávajúcim obsahujúcu potvrdenie o prihlásení sa k odberu Newsletteru . Po splnení uvedených podmienok sa uzatvára dohoda o poskytnutí služby Newsletter elektronickými prostriedkami.

 1. Služba Newsletter je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú.Túto službu však môžete kedykoľvek zrušiť bez uvedenia dôvodu:

1) výber možnosti "Unsubscribe", ktorá je k dispozícii v rámci zriadeného účtu;

2) kliknite na odkaz na konci každého e-mailu obsahujúceho Newsletter;

3) predložením príslušnej žiadosti prostredníctvom e-mailu na túto adresu:   sklep@drmaterac.pl   Vykonávanie ktorejkoľvek z činností uvedených v bodoch 1 až 3 má za následok ukončenie zmluvy o poskytnutí služby Newsletter .

 

§6 Dodanie

 

 1. Dodanie Produktov je možné v celom Poľsku a Európskej únii a uskutočňuje sa na adrese uvedenej Zákazníkom pri objednávke.
 2. Dodanie objednaných produktov sa vykonáva prostredníctvom: Poczta Polska, kuriérskej spoločnosti,InPostbalíkových strojov .

Náklady na dodanie budú uvedené v čase objednania.

 1. Dodacia lehota je od 2 do 10 pracovných dní, v závislosti od výberu možnosti dodania od dátumu platby objednávky zákazníkom.
 2. V obchode je možnosť osobného odberu objednaného Produktu:

Salon Dr Mattac v Krosne 
ul. Kletówki 15, 
574 702 002 
krosno@drmaterac.pl 
Po - Pi 9-18 
Sobota 9-14

Mattac Salon v Zamość 
ul. Sadowa 8 
791 209 301 
zamosc@drmaterac.pl 
Po - Pi 10-18 
Sobota 10-14

Mattac Salon v Chełm 
ul. Rampa Brzeska 5 
881 401 403  
chelm@drmaterac.pl 
Po - Pi 10-18 
Sobota 10-14

 1. Pickup je možný od pondelka do Soboty v hodinách   práce stacionárnych predajní okrem sviatkov vymedzených v zákone. V prípade osobného odberu je možnosť platby na dobierku.

 

§7 Ceny a spôsoby platby

 

 1. Ceny produktov sú uvedené v poľských zlotých a zahŕňajú DPH.

Ceny nezahŕňajú náklady na dodanie a akékoľvek náklady vyplývajúce z spôsobu platby, ktorý si zákazník zvolil.

 1. Zákazník má možnosť zaplatiť cenu:
 2. a) prevodom priamo na bankový účet Predávajúceho 41 1140 2004 0000 3402 7809 6974;v názve platby zadajte číslo objednávky,
 3. b) dobierkou pri doručení od kuriéra
 4. c) v hotovosti v prípade osobného odberu, t
 5. d) prostredníctvom online platobných systémov, ktoré sú uvedené v čase podania Objednávky.
 6. e) Pomocou platobnej karty:
 • vízum
 • VisaElectron
 • MasterCard
 • MasterCardelektronický
 • maestro

2.1 Zúčtovanie transakcií okamžitým prevodom a platobnou kartou sa vykonáva v súlade s výberom Zákazníka prostredníctvom Platobného stola alebo Przelewy24 Platby

Platby šokov (okamžité platby a platby platobnými kartami) vykonáva:

Blue Media SA so sídlom v Sopote na ul. Powstańców Warszawy 6, kód 81-718. Spoločnosť bola zapísaná v obchodnom oddelení Okresného súdu Gdańsk-Północ VIII v registri okresného súdu pod číslom 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

 

 1. Zákazník si vyberie z vyššie uvedených spôsobov platby označením príslušného políčka v čase zadania Objednávky.
 2. Informácie o spôsobe platby zvolenom zákazníkom spolu s údajmi na vykonanie platby sa zobrazia v e-maile potvrdzujúcom objednávku zadanú objednávateľom.

 

 §8 Právo odstúpiť od zmluvy

 

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.
 2. Dátum uvedený v odseku1 plynie odo dňa doručenia zásielky, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy.
 3. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je Objednávateľ povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí prostredníctvom jednoznačného a jednostranného vyhlásenia (napr. List zaslaný poštou alebo e-mailom).

Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 zákona o právach spotrebiteľov, avšak nie je to podmienkou účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Pre účinnosť odstúpenia od zmluvy postačuje, aby zákazník zaslal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku. 1-2.

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú a predávajúci vráti objednávateľovi všetky prijaté platby, vrátane nákladov na doručenie zásielky, okamžite a v každom prípade najneskôr do 14 dní od dátumu, ku ktorému došlo k odstúpeniu od zmluvy. o ktorých bol predávajúci informovaný o uplatnení svojho práva odstúpiť od zmluvy.

Splatenie platby vykoná Predávajúci použitím rovnakých platobných metód, ktoré Zákazník použil v pôvodnej transakcii, pokiaľ Zákazník nesúhlasí s iným riešením.

Predávajúci môže zadržať náhradu až do doručenia zásielky alebo dovtedy, kým mu nebude predložený dôkaz o jej vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.

 1. Položka by mala byť zaslaná na túto adresu: Dr Materac Sp.z o. o
  ul. Kletówki 15 38-400 Krosno,   okamžite, a   v   v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ informoval Predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Táto lehota bude dodržaná, ak zákazník pošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Zákazník znáša priame náklady na vrátenie zásielky a zodpovedá len za zníženie hodnoty položky vyplývajúcej z jej používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania položky.

 1. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, sa pravidlá a termíny odstúpenia od Zmluvy riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

§9 Reklamácie výrobkov

 

 1. Predávajúci je povinný dodať Produkty bez vád a zodpovedá Zákazníkom, ktorí sú Spotrebiteľmi za fyzické alebo právne vady zakúpeného Produktu (záruka), za podmienok uvedených v čl.556 a následného Občianskeho zákonníka.
 2. Sťažnosti možno podať: písomne na túto adresu: Dr Materac Sp.z oo ul.Złota 30, 36-060 Zabajka, e-mailom na adresu: sklep@drmaterac.pl alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke obchodu.
 3. Zákazník by mal pri predkladaní reklamácie poskytnúť svoje kontaktné údaje, presne opísať dôvody reklamácie a žiadosť predávajúcemu a pripojiť predajný doklad alebo jeho fotokópiu.
 4. Náklady na prepravu tovaru vo vzťahu k reklamácii znáša objednávateľ.Ak sa reklamácia považuje za oprávnenú, predávajúci vráti náklady na prepravu objednávateľovi, nie však vyššie ako náklady na zásielku podľa Poľskej pošty.
 5. Ak by vzhľadom na typ Produktu alebo spôsob jeho inštalácie bolo dodanie Produktu nadmerne náročné, je Zákazník povinný poskytnúť ho Predávajúcemu v mieste, kde sa nachádza.
 6. Predávajúci bude reklamáciu Objednávateľa okamžite riešiť najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.Nedostatočný prístup Predávajúceho vo vyššie uvedenej lehote znamená, že Predávajúci považoval reklamáciu za oprávnenú.
 7. Zákazník bude písomne informovaný o spôsobe vybavovania reklamácie.V prípade neakceptovania reklamácie bude spotrebiteľ písomne informovaný aj o tom, či predávajúci vyslovuje alebo neprijíma mimosúdne riešenie sporu.V prípade súhlasu predávajúci oznámi objednávateľovi subjekt príslušný na mimosúdne riešenie sporu.
 8. Predávajúci na základe čl.558 § 1 Občianskeho zákonníka vylučuje zodpovednosť za fyzické a právne vady voči Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi.

 

§10 Ďalšie záruky pri predaji výrobkov v obchode

 

 1. Na produkty dostupné v internetovom obchode sa nevzťahuje záruka predávajúceho. Predávajúci zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou na základe záruky uvedenej v ods. 9 nariadenia.
 1. Na výrobky predávané predávajúcim sa môže vzťahovať záruka poskytnutá výrobcom.Obsah a záručné podmienky budú uvedené v záručnom dokumente vydanom výrobcom, ktorý bude pripojený k výrobku, ktorý sa predáva.

 

 §11 Sťažnosti týkajúce sa poskytovania služieb elektronickými prostriedkami

 

 1. Objednávateľ môže predávajúcemu podať sťažnosť týkajúcu sa neplnenia alebo nesprávneho výkonu poskytovania služieb elektronickými prostriedkami.
 2. Sťažnosti by sa mali podávať elektronicky na túto adresu: sklep@drmaterac.pl
 3. V sťažnosti týkajúcej sa nezrovnalostí týkajúcich sa fungovania webovej stránky internetového obchodu uveďte typ a dátum výskytu nezrovnalosti.
 4. Predávajúci je povinný na reklamáciu odpovedať bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa jej podania.

 

§12 Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a nápravy

 

 1. V prípade sporu, ktorý vznikne medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom v súvislosti s nákupom v Internetovom obchode, môže Zákazník použiť mimosúdne prostriedky na riešenie sťažností a na uplatnenie nárokov, vrátanepredložením sťažnosti vo vybranom úradnom jazyku Európskej únie, vrátane poľštiny, prostredníctvom online platformy EÚ ODR, ktorá je k dispozícii na adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

 

§13 Záverečné ustanovenia

 

 1. Neoddeliteľnou súčasťou Pravidiel je Zásada ochrany osobných údajov Predávajúceho, ktorá je k dispozícii na adrese (hypertextový odkaz) a Politika cookies predávajúceho je k dispozícii na adrese (hypertextový odkaz).
 2. Príslušným súdom na riešenie sporov so spotrebiteľmi je súd, ktorý má jurisdikciu a vecnú právomoc v súlade s platnými predpismi.
 3. Riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, podlieha súdu, ktorý má právomoc nad sídlom Predávajúceho.
 4. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto predpisy, platia ustanovenia rozhodného práva, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.
 5. Ak sa akékoľvek ustanovenie Pravidiel považuje za protiprávne, neplatné alebo inak nevymáhateľné v rozsahu ustanovenom zákonom, je v tomto ohľade vylúčené.V zostávajúcom rozsahu nariadenia zostávajú v platnosti.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead alebo Reset password