Akceptuję

Nasza strona używa plików cookies. Kliknięcie „Akceptuję”, zamknięcie tego okna lub dalsze korzystanie oznaczają wyrażenie zgody na naszą Politykę cookies oraz Politykę prywatności.

 §1 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty, który służy zawieraniu umów sprzedaży;
 4. Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Klienta podczas procesu rejestracji;
 5. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas procesu rejestracji;
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep@drmaterac.pl;
 8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy należący do Sprzedawcy dostępny pod adresem www.drmaterac.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 9. Sprzedawca – Dr Materac Sp. z o. o. z siedzibą w Zabajce przy ul. Złotej 30, 36-060 Zabajka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666960, NIP: 5170380352, REGON: 366728465;
 10. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w sprzedaży w Sklepie Internetowym;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§2 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.drmaterac.pl, w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
 • zasady korzystania z usługi Newslettera,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień,
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.drmaterac.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
 • pocztę tradycyjną na adres: ul. Złota 30, 36-060 Zabajka
 • pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@drmaterac.pl
 • kontakt telefoniczny pod numerem: 17 200 06 64.

3.      Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • zapewnienia urządzenia z dostępem do Internetu,
 • aktywnej poczty e-mail,
 • przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych (do konsultacji z firmą budującą stronę internetową np. Internet Explorer w wersji 7 i wyższej,
 • Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash ) oraz akceptacji plików cookies.
 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet obciążają Klienta.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o powyższym potencjalnych Klientów.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: https://drmaterac.pl/pl/content/11-regulamin pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 §3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, podanie Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) i wyboru Hasła. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracyjnego wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta.
 4. Konto Klienta ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Klient po zalogowaniu na swoje Konto, może dokonywać aktualizacji danych.
 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 5 oraz poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drmaterac.pl
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.drmaterac.pl i dokonać wyboru Produktu lub Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Klient może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji umowy przez Sprzedawcę.
 3. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów.
 5. Po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów lub usług, informację o opłatach za transport lub dostawę Produktów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 9. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pomocą pośrednika internetowych systemów płatności po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

§5 Usługa Newsletter

 1. Sprzedawca świadczy także usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Produktach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez zainteresowanego tą usługą adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany.
 2. Do otrzymywania Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:
 • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail,
 • kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sprzedawcy zawierającej potwierdzenie zapisania się do Newslettera. Z chwilą spełnienia powyższych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 1. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Można jednak w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:
 • wybór opcji „Wypisz” dostępnej w ramach założonego Konta;
 • kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter;
 • zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drmaterac.pl Wykonanie którejkolwiek z czynności opisanych w punktach 1 - 3 powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

§6 Dostawa

 1. Dostawa Produktów możliwa jest na terenie całej Polski oraz do krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem: Firmy kurierskiej lub Transportem własnym.

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin realizacji dostawy towaru dostępnego wynosi od 2 do 14 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy, licząc od dnia opłacenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu w jednym z naszych salonów stacjonarnych.
 3. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy, w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach pracy salonów stacjonarnych, z wyjątkiem świąt określonych w ustawie.

§7 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

     2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy 41 1140 2004 0000 3402 7809 6974; w tytule płatności należy podać numer Zamówienia,

b) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera,

d) za pomocą pośrednika internetowych systemów płatności, wskazanego przy składaniu Zamówienia,

      e) za pomocą karty płatniczej:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro,

     e) BLIK,

     f) za pomocą systemu sprzedaży ratalnej za pośrednictwem: Alior Bank S.A., Santander Bank Polska S.A. lub Credit Agricole Bank Polska S.A.

3. Rozliczenia transakcji przelewem natychmiastowym i kartą płatniczą przeprowadzane są  za pośrednictwem  Przelewy24 oraz Paynow.

W systemie Przelewy 24 operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w czasie składania Zamówienia.
5. Informacja o wybranym przez Klienta sposobie płatności wraz z danymi do dokonania zapłaty pojawi się w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone przez Klienta Zamówienie.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia wydania rzeczy będącej przedmiotem Umowy sprzedaży.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia do umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego i jednostronnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 Ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to warunkiem skuteczności odstąpienia.

Dla skuteczności odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1-2.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą i Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Rzecz należy odesłać na adres: Dr Materac Sp. z o. o.
  ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

      6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.  Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§9 Reklamacje dotyczące Produktów

 1.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klientów będących Konsumentami za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można składać: na piśmie na adres: Dr Materac Sp. z o. o. ul. Złota 30, 36-060 Zabajka, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drmaterac.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. Przy składaniu reklamacji Klient powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczyny reklamacji i żądania wobec Sprzedawcy, a także dołączyć dokument sprzedaży bądź jego kserokopię.
 4. Bezpośrednie koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić go Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument zostanie również pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
 8. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Klientów niebędących Konsumentami.

§10 Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Produktów w Sklepie

 1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym nie są objęte gwarancją Sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w par. 9 Regulaminu.

 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta, który zostanie dołączony do sprzedawanego Produktu.

§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@drmaterac.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie internetowym, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§13 Postanowienia końcowe  

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności Sprzedawcy dostępna pod adresem: https://drmaterac.pl/pl/content/12-polityka-prywatnosci i  Polityka cookies Sprzedawcy dostępna pod adresem: https://drmaterac.pl/pl/content/27-polityka-cookies.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według obowiązujących przepisów.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password