Powered by Smartsupp

§ 1 Zasady ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem: https://drmaterac.pl/ jest platformą handlową i usługową działającą online (zwaną dalej „drmaterac.pl” lub „www.drmaterac.pl” lub “Sklepem Internetowym” lub “Platformą” prowadzoną przez: Dr Materac Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim przy ul. Złotej 30, 36-060 Głogów Małopolski wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666960, NIP: 5170380352, REGON: 366728465. (zwana dalej “Dr Materac”). Kontakt z Dr Materac jest możliwy poprzez:

a)     pocztę tradycyjną na adres: ul. Złota 30, 36-060 Głogów Małopolski,

b)    pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@drmaterac.pl,

c)     kontakt telefoniczny pod numerem: 172000664,

d)    za pośrednictwem chatu znajdującego się na stronie: https://drmaterac.pl/,

e)     za pośrednictwem chatu znajdującego się na profilu społecznościowym Dr Materac pod adresem: https://www.facebook.com/DrMaterac.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.drmaterac.pl zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.drmaterac.pl”, w tym zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika (konto internauty) składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.drmaterac.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.drmaterac.pl” zwanej dalej „Internautą” lub “Klientem”, uiszczania przez Internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady korzystania z usług dodatkowych.

3. Korzystając z drmaterac.pl, w tym składając zamówienia na produkty na drmaterac.pl, Internauta wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w Sklepie Internetowym są danymi Internauty.

5. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto internauty na stronie drmaterac.pl

6. W przypadku użycia w niniejszym regulaminie słowa “rękojmia” należy je rozumieć jako odpowiedzialność Dr Materac za zgodność towaru z umową. Internauta zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak:

a) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników,

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

7. Sklep Internetowy drmaterac.pl uprawniony jest do zablokowania i usunięcia konta internauty, jeżeli jego działanie w ramach drmaterac.pl naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie zablokowania konta, Internauta zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na drmaterac.pl.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: https://drmaterac.pl/pl/content/11-regulamin pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie: https://drmaterac.pl/.

 

§ 2. Proces składania zamówienia na drmaterac.pl

 

1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego drmaterac.pl oraz składania zamówień na stronie https://drmaterac.pl/ niezbędny jest:

a) komputer lub inne urządzenie (np. telefon czy tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Internauta powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet obciążają Internautę.

3. Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.drmaterac.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

4. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

a) Internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.drmaterac.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe, alternatywnie – w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji Internauta podaje w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia przez drmaterac.pl.

b) Internauta umieszcza towary oferowane przez Dr Materac w swoim koszyku.

c) Internauta wybiera sposób dostawy.

d) Internauta wybiera sposób płatności.

e) Internauta potwierdza akceptację Regulaminu oraz dokonanie zamówienia.

f) Internauta otrzymuje od drmaterac.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego Internauta otrzymuje od drmaterac.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez drmaterac.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

5. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych towarów oferowanych przez drmaterac.pl.

6. W przypadku dokonywania zakupu towarów bez rejestracji w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.

7. Dokonanie zamówienia na drmaterac.pl stanowi złożenie przez Internautę oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia z Dr Materac.

8. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Dr Materac zamówienia złożonego przez Internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między Internautą a Dr Materac. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

9. W przypadku podania przez Internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Dr Materac nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

10. Realizacja zamówienia Internauty płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem, w systemie ratalnym lub za pomocą pośrednika internetowych systemów płatności po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Internauty na rachunku bankowym Dr Materac.

11. Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, drmaterac.pl wyśle do Internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

12. W przypadku zamówienia z opcją odbioru w magazynie głównym, znajdującym się pod adresem: ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski, Internauta zostanie powiadomiony przez drmaterac.pl e-mailem lub wiadomością sms o możliwości odbioru towaru. Celem skutecznego odbioru należy skontaktować się z magazynem za pośrednictwem poczty email, czatu lub telefonicznie, na adresy i numery telefonu podane w potwierdzeniu zamówienia po wybraniu opcji odbiór osobisty.

13. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Dr Materac nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Internautę.

14. Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

15. Dr Materac zastrzega sobie możliwość ograniczenia sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku Internauta zostanie o powyższym powiadomiony przez drmaterac.pl wiadomością e-mail.

 

 § 3. Zasady rejestracji

 

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta internetowego), Internauta powinien wybrać zakładkę „Zarejestruj się” na stronie: https://drmaterac.pl/, wybrać opcję „Stwórz konto”, wypełnić załączony na stronie drmaterac.pl formularz rejestracyjny oraz wybrać przycisk „Zapisz”. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności jest opcjonalne i nieodpłatne. Internauta może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. Konto internauty ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Klient po zalogowaniu na swoje konto, może dokonywać aktualizacji danych.

5. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „Zaloguj się” na stronie: https://drmaterac.pl/ i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Internauty.

6. Dr Materac zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

7. Prowadzenie konta internauty odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu konta internauty w Sklepie Internetowym zawartej na czas nieoznaczony.

8. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta internauty poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta internauty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drmaterac.pl. Wzór oświadczenia o wypowiedzeniu:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że z dniem ……………………………… wypowiadam umowę o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta internauty w serwisie www.drmaterac.pl.

Konto zostało założone na następujące dane:

Imię ………………………………

Nazwisko ………………………

E-mail …………………………..

 

…………………………………….

Czytelny podpis

 Skorzystanie ze wzoru jest opcjonalne, Klient może samodzielnie przygotować oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do Sklepu Internetowego przez Internautę.

§4 Cena

1. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

2. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.drmaterac.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Internautę, które są płatne.

3. Koszty wysyłki towaru (bez usługi wniesienia) ponosi Dr Materac. Istnieje możliwość dokupienia usługi wniesienia.

4. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

5. Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

§5 Formy płatności

 

1. Internauta ma możliwość uiszczenia ceny:

a) Przelewem (przedpłata) bezpośrednio na rachunek bankowy Dr Materac: 41 1140 2004 0000 3402 7809 6974; podając w tytule płatności numer Zamówienia,

b) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera,

c) za pomocą pośrednika internetowych systemów płatności, wskazanego przy składaniu Zamówienia,

d)    za pomocą karty płatniczej:

 • Visa
 • Visa Electron
 •  MasterCard
 •  MasterCard Electronic
 •  Maestro,

e) za pomocą aplikacji BLIK,

f) za pomocą systemu sprzedaży ratalnej realizowanej za pośrednictwem: Alior Bank S.A., Santander Bank Polska S.A. lub Credit Agricole Bank Polska S.A.

2. Rozliczenia transakcji przelewem natychmiastowym i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 oraz Paynow.

3.  Płatność elektroniczna za zamówione towary odbywająca się za pomocą Serwisu Przelewy24 oferowanego przez Podmiot PayPro SA świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin usług dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

4. Płatność elektroniczna za zamówione towary odbywa się także za pomocą serwisu Paynow oferowanego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 18, 00 – 850 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, numerem NIP: 526-021-50-88, o kapitale zakładowym w wysokości stan na 01.01.2021 r., 169. 468.160 złotych, wpłacony w całości. Regulamin usług dostępny jest pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/firmy/konta/regulamin-paynow-dla-firm-od-29-10-2021.pdf

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Kartami oraz GooglePay jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy wynosi 2 205 500 złotych (wpłacony w całości).

6. Internauta dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w czasie składania Zamówienia.

7. Informacja o wybranym przez Internautę sposobie płatności wraz z danymi do dokonania zapłaty pojawi się w wiadomości e-mail przesłanej przez drmaterac.pl potwierdzającej złożone przez Internautę Zamówienie.

8. Drmaterac.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), zleceniu obsługi płatności firmie PayPro S.A. oraz metodzie autoryzacji transakcji 3D Secure.

9. Rachunek bankowy Internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary w zależności od wybranej formy płatności: przy przedpłacie w momencie złożenia zamówienia i skutecznego dokonania płatności, przy pobraniu w momencie dostarczenia towaru.

10. Dr Materac zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje Internautę poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny.

11. Drmaterac.pl zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez Internautę sposobu płatności – przelew tradycyjny - zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zaksięgowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.

12. Dowód zakupu za zamówienie Internauta otrzyma: od Dr Materac na adres e-mail, lub zostanie dołączony do towarów przy dostawie. Dowodem zakupu jest dokument sprzedaży: faktura, paragon, faktura elektroniczna lub paragon elektroniczny.

13. Dokonując rejestracji Konta Internauty na drmaterac.pl i akceptując niniejszy Regulamin Internauta wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną obejmujące zakupy dokonane przez Internautę od Dr Materac. Dokumenty sprzedaży elektroniczne wysyłane będą na podany przez Internautę adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta Internauty w Sklepie Internetowym.

14. W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Dr Materac, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich drmaterac.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji w Sklepie Internetowym między Dr Materac a Internautą. Drmaterac.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.drmaterac.pl, w zakładce: „HISTORIA I SZCZEGÓŁY ZAMÓWIEŃ”.

15. We wszystkich przypadkach drmaterac.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

 

§ 6 Zwrot należności

 

1. Dr Materac dokona zwrotu uiszczonych przez Internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,

b) braku możliwości realizacji zamówienia przez Dr Materac opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”),

c) odstąpienia od umowy przez Internautę,

d) odstąpienia od umowy przez Dr Materac,

e) uznania reklamacji przez Dr Materac i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy,

f) uznania gwarancji przez Dr Materac i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy.

2. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na drmaterac.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej przez Internautę w procesie zakupowym.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Dr Materac nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Dr Materac numeru rachunku bankowego Internauty, Internauta nie prześle Dr Materac takiego numeru rachunku bankowego. Dr Materac nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy zwrot towarów (odstąpienie od umowy) dotyczy zamówień dokonanych płatnością ratalną, zwrot środków następuje we wskazanej formie:

 • W przypadku płatności ratalnej Credit Agricole zwrot środków następuje w formie odstąpienia od umowy kredytowej do 14 dni. Częściowy zwrot jednego lub kilku towarów nie obniża kwoty kredytu do spłaty, klient otrzymuje zwrot środków i jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia się z Credit Agricole.
 • W przypadku płatności ratalnej Alior Bank S.A. zwrot środków wypłaconych sklepowi internetowemu na podstawie umowy kredytowej zostanie dokonany przez sklep internetowy bezpośrednio do Alior Banku S.A., w celu rozliczenia i zamknięcia rachunku kredytu (jeżeli klient, który zawarł umowę kredytu na sfinansowanie zakupów w sklepie internetowym, skorzystał z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem internetowym, to odstąpienie to jest skuteczne także wobec umowy kredytu). Częściowy zwrot jednego lub kilku towarów nie obniża kwoty kredytu do spłaty, klient otrzymuje zwrot środków i jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia się z Alior Bankiem S.A.
 •  W przypadku płatności ratalnej Santander Bank S.A. zamknięcie umowy o kredyt przebiega zgodnie z zapisami w umowie kredytowej, której wzór jest dostępny pod linkiem: https://santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-internetowym,1.html.

5. W przypadku gdy Internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na drmaterac.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 

§ 7. Dostępność

 

1. Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.drmaterac.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie.

2. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych przez Dr Materac artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

3. W przypadku braku w magazynie Dr Materac zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Internauty z innych przyczyn, Dr Materac poinformuje Internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

4. Po złożeniu Zamówienia Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania drmaterac.pl o takiej decyzji drogą mailową, oraz za pośrednictwem linku przesłanego w treści wiadomości mailowej wysłanej z informacją o niedostępności produktu. W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z Internautą, Dr Materac ma możliwość, w terminie 4 dni od dnia w którym Dr Materac podjęła próbę kontaktu z Internautą, anulować zamówienie lub usunąć brakujący produkt, o czym powiadomi Internautę za pomocą e-mail.

 

§ 8. Usługi nieodpłatne

 

1. Dr Materac świadczy na rzecz Internautów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) newsletter,

b) prowadzenie konta internauty,

c) zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Dr Materac zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Internautów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Internauta, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Dr Materac na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Internauta otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Internautę zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5. Internauta może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Dr Materac, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Dr Materac. Newsletter przesyłany jest przez Dr Materac do wszystkich Internautów, którzy dokonali subskrypcji.

7. Każdy Newsletter kierowany do danych Internautów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

8. Do otrzymywania Newslettera niezbędne jest, oprócz spełnienia warunków określonych powyżej, także:

 • udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
 • udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera na podany adres e-mail,
 • kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości od drmaterac.pl zawierającej potwierdzenie zapisania się do Newslettera.

9. Z chwilą spełnienia powyższych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

10. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili, można bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:

 • kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter,
 • zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drmaterac.pl.

11. Wykonanie którejkolwiek z czynności opisanych w powyższych podpunktach powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

12.  Usługa Prowadzenie konta internauty dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Internaucie dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Internaucie modyfikację danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

13. Internauta, który dokonał rejestracji konta może zgłosić Dr Materac i żądanie usunięcia konta internauty, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta internauty przez Dr Materac, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Dr Materac Internautom posiadającym konto internauty publikacji na stronie Sklepu Internetowego indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Internautów dotyczących zakupionych, znajdujących się w ofercie Dr Materac towarów. Sklep Internetowy Dr Materac jest uprawniony do prezentowania na stronie www.drmaterac.pl opinii dotyczących oferowanych przez Dr Materac towarów, zamieszczonych na stronie: www.drmaterac.pl.

15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Internautę na Stronie Internetowej Sklepu.

16. Dr Materac jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta internauty i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Internautę na szkodę Dr Materac, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Dr Materac, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Internautę na szkodę innych Internautów, naruszenia przez Internautę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta internauty i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Internautę zabezpieczeń Sklepu Internetowego lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta internauty i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Dr Materac zawiadamia Internautę o zablokowaniu dostępu do konta internauty i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Internautę w formularzu rejestracyjnym.

17. Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Internauta dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Dr Materac i nie powinny być utożsamiane z jej działalnością. Dr Materac nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

18. W związku z powyższym Internauta rozpowszechniający treści za pomocą usługi zamieszczania opinii oświadcza, że:

 •  wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Internautów oraz Dr Materac, jak również upoważnia Dr Materac do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań opinii stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

19. Internauta nie jest uprawniony do:

 • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
 • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym.

20. Zabronione jest zamieszczanie przez Internautów w ramach korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie treści, które mogłyby w szczególności:

 • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Dr Materac, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Dr Materac (treści nie związanych z ocenianym produktem); treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

21. W przypadku otrzymania powiadomienia o naruszeniu powyższych postanowień, Dr Materac uprawniony jest do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Internautów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, mając na uwadze treści otrzymanych powiadomień stwierdziła, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Dr Materac nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

22. Usługa Chat z Internautą polega na nawiązaniu kontaktu w czasie rzeczywistym pomiędzy Internautą a Dr Materac za pośrednictwem komunikatora zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

23. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

24. Internauta wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Dr Materac umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu Internetowego.

 

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

1. W przypadku gdy Internauta lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu Internetowego narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Dr Materac o potencjalnym naruszeniu.

2. Dr Materac powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu Internetowego treści będących przyczyną naruszenia.

3. Dr Materac w przypadku otrzymania powiadomienia o naruszeniu postanowień Regulaminu i nie zablokowania konta internauty, ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez tego Internautę treści.

 

§ 10. Dostawa

 

1. Towary zamówione od Dr Materac na drmaterac.pl są dostarczane na terenie Polski.

2. Ewentualne koszty dostawy wskazywane są w czasie składania Zamówienia lub bezpośrednio po jego złożeniu drogą telefoniczną lub mailową.

3. Towary dostarczane są na adres dostawy podany przez Internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.drmaterac.pl Internauta wybiera sposób dostawy.

4. W wypadku potwierdzenia złożenia zamówienia z odbiorem z magazynu głównego znajdującego się pod adresem: ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski, sposób dostawy nie może już zostać zmieniony. Celem skutecznego odbioru należy uprzednio skontaktować się z magazynem za pośrednictwem poczty email, czatu lub telefonicznie, na adresy i numery telefonu podane na stronie www.drmaterac.pl.

5. Odbiór osobisty z magazynu głównego jest możliwy wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na rachunek bankowy Dr Materac, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy magazynu głównego, z wyjątkiem świąt określonych w ustawie.

6. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem transportu własnego Dr Materac lub następujących firm kurierskich:

 •  firmy kurierskiej GLS,
 •  firmy kurierskiej DPD,
 •  firmy kurierskiej Zadbano,
 •  firmy kurierskiej Just In Time,
 •  firmy kurierskiej Ambro.

7. W przypadku dostawy po uprzednim umówieniu (ciężkie lub niewymiarowe towary) dostawca (firma kurierska) ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Internautą w celu ustalenia godziny dostawy.

8. W przypadku nieobecności w umówionych godzinach Internauta zobowiązany jest uprzedzić o tym dostawcę (firmę kurierską) lub drmaterac.pl.

9. Termin realizacji dostawy towaru dostępnego wynosi od 2 dni roboczych do 10 tygodni. Informacje o terminie dostawy, są zawarte na karcie każdego produktu.

10.  Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez Internautę e-maila od drmaterac.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez drmaterac.pl przelewu Internauty. W przypadku wyboru płatności ratalnej termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu przesłania potwierdzenia finalizacji umowy kredytowej przez Bank. Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym Internauta zostanie poinformowany przez drmaterac.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

11.  Dr Materac zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu.

12.  Przy odbieraniu przesyłki drmaterac.pl zaleca Internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Internauta powinien:

a)     dokładnie opisać w liście przewozowym lub protokole stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,

b)    uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym/protokole,

c)     zgłosić drmaterac.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

13.  W związku z powyższym zaleca się, by Internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

14. Jeżeli Internauta poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, Dr Materac zastrzega sobie prawo zablokowania konta internetowego oraz adresu IP.

 

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Internaucie będącemu (1) osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.drmaterac.pl, w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając Dr Materac oświadczenie na piśmie.

2. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.

3. Internauta może odstąpić od umowy zawartej z Dr Materac składając Dr Materac oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia dostępny jest w zakładce: „Pliki do pobrania”).

4. Jednocześnie Dr Materac informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwopsujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
 • dostarczania prasy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Dr Materac na drmaterac.pl będzie wykonywane na koszt Internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Dr Materac nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

6. Produkt zwracany na podstawie skorzystania przez Internautę z prawa odstąpienia należy odesłać na adres: Dr Materac Sp. z o. o. ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Internauta poinformował Dr Materac o odstąpieniu od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zwracanego towaru.

7. Zwracany produkt musi być odpowiednio zabezpieczony tak by nie uległ uszkodzeniu. W szczególności rekomenduje się pakowanie produktu w karton i grubą folię z zabezpieczonymi rogami tak aby po położeniu „na płasko” nie był zdefasonowany i posiadał wymiary właściwe dla danego produktu. Zwracany produkt winien być transportowany „na płasko”. Rolowanie, składanie, ściskanie produktu powoduje jego uszkodzenie.

8. Internauta, o którym mowa w ust.1 powyżej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu chyba że przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

9. Wobec Internautów innych, niż wymienieni w niniejszej części Regulaminu zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu przez drmaterac.pl. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od Dr Materac do Internauty.

11. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy Internauty przypisany do karty płatniczej, przy użyciu której była dokonywana płatność za zamówienie.

12. W przypadku płatności za pobraniem, dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera, zwrot następuje na wskazany przez internautę numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany drogą mailową ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu/wymiany dostępnego w zakładce: „Pliki do pobrania”.

 

§ 12. Niezgodność towaru z umową

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) jeżeli towar jest niezgodny z umową, Internauta może żądać od Dr Materac

 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru.

2. Ponadto Internauta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy firma Dr Materac:

 • odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 •  nie doprowadziła towaru do zgodności z umową,
 • próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal,
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
 • z oświadczenia Dr Materac lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Internauty.

3. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

4. Dr Materac, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) może dokonać wymiany, gdy Internauta żąda naprawy lub odpowiednio Dr Materac może dokonać naprawy, gdy Internauta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Internautę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Dr Materac może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

5. Dr Materac odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Internaucie.

6. Dr Materac zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują Internaucie jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

7.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

8. Dr Materac obowiązana jest zwrócić Internaucie koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz, a w odniesieniu do towarów zamontowanych także koszty demontażu, oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

§ 13. Reklamacje

 

1. Towar zakupiony na stronie drmaterac.pl można reklamować (skorzystać z uprawnień rękojmi) drogą internetową lub w formie pisemnej za okazaniem dowodu zakupu (np. faktura), wskazaniu i opisaniu wady oraz po dostarczeniu wadliwego produktu. Wzór formularza reklamacji znajduje się w zakładce Pliki do pobrania.

2. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy zdjęcia w odpowiedniej jakości, dokumentujące wadę produktu wraz z opisem uszkodzenia i numerem zamówienia ( w wypadku niemożliwości uchwycenia wady za pomocą zdjęcia, należy ją stosownie opisać). W wypadku problemów z rozpoznaniem reklamacji drmaterac.pl może skontaktować się z Internautą za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie i poprosić o przesłanie wadliwego towaru. Wskazujemy jednocześnie, iż niedostarczenie wadliwego towaru w sytuacji w której weryfikacja wady na którą powołuje się Internauta jest niemożliwa na podstawie przesłanych zdjęć i opisu skutkować będzie nieskutecznym złożeniem reklamacji. Tym samym nie zacznie swego biegu termin na ustosunkowanie się do żądań internauty w zakresie rękojmi (14 dni).

3. Reklamacje należy składać:

 • na piśmie na adres: Dr Materac Sp. z o. o. ul. Złota 84, 36-060 Głogów Małopolski,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drmaterac.pl.

4. Po obejrzeniu towaru przez pracownika drmaterac.pl, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega rękojmi, zostanie wydana stosowna decyzja przy uwzględnieniu zgłoszonych żądań internauty. Dr Materac ustosunkuje się do reklamacji Internauty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Dr Materac w powyższym terminie oznacza, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

5. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie rękojmi, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie Internaucie zwrócona w formie pieniężnej.

6. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach rękojmi, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie przy uwzględnieniu zgłoszonego żądania internauty (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

7.  Bezpośrednie koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Internauta.

8. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Internauta jest zobowiązany udostępnić go Dr Materac w miejscu, w którym się on znajduje.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Internauta zostanie pisemnie powiadomiony o tym czy Dr Materac wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Dr Materac wskaże Internaucie podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

10. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Klientów niebędących Konsumentami.

 

§14. Gwarancja

 

1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym nie są objęte gwarancją Dr Materac. Dr Materac odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w par. 12 Regulaminu.

2. Produkty sprzedawane przez Dr Materac mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta, który zostanie dołączony do sprzedawanego produktu.

 

§15. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Internauta może składać Dr Materac reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@drmaterac.pl.

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego należy wskazać rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Dr Materac jest zobowiązana ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

.

§16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

.

W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Dr Materac a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie internetowym, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

.

§17. Postanowienia końcowe 

 .

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dr Materac, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.drmaterac.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Internautów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu

2. Dr Materac zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

3. Niniejszy Regulamin obejmuje wszystkie postanowienia w nim zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w Regulaminie nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

4. W przypadku nieważności jednego z postanowień Regulaminu pozostałe postanowienia zachowują moc.

5. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności Dr Materac dostępna pod adresem: https://drmaterac.pl/pl/content/43-polityka-prywatnosci i Polityka cookies Dr Materac dostępna pod adresem https://drmaterac.pl/pl/content/27-polityka-cookies.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według obowiązujących przepisów.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dr Materac a Internautą, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dr Materac.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password
group_work Zgoda na pliki cookie